V pátek 1. července začínají prázdniny dětem a letos proběhlo toho dne také školení s výcvikem zásahové jednotky ukončené kontrolou vybavení zásahových vozů. Ráno jako obvykle si většina příchozích dává oblíbenou kávičku nebo celou snídani. Přesně ve stanovený čas velitel jednotky zahajuje školení. S využitím dataprojektoru představuje části vnějšího havarijního plánu podniku Sokolovská uhelná, právní zástupce a.s. Sokolov – zpracovatelská část Vřesová a podniku Linde Sokolovská s.r.o. – objekt výrobní centrum ASU Vřesová. Základní popis těchto podniků z veřejně dostupných informací který jsme se školili:

 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová

Předmětem činnosti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. je dobývání hnědého uhlí a doprovodných surovin, provozování dvou kamenolomů, úprava uhlí a jeho další zušlechťování, výroba elektrické energie a obchod s výslednými produkty společnosti. K dalším činnostem společnosti patří rekultivace ploch zasažených dobýváním a zpracování odpadů včetně jejich likvidace.

Základní výrobky:

·         hnědé uhlí pro průmysl a energetiku,

·         tříděné uhlí pro průmysl a obyvatelstvo,

·         elektrická energie,

·         teplo pro centrální vytápění,

·         generátorový plyn (tzv. energoplyn) pro výrobu elektrické energie,

·         chemické produkty vznikající při zplyňování uhlí,

·         brikety,

·         jíly pro výrobu keramzitu.

Základní popis objektu Zpracovatelské části Vřesová:

Nižšími organizačními celky Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. jsou divize. V objektu jsou zastoupeny divize Zpracování (sekce Generátorovna, Fenolka, Rectisol, Sušárna a výroba briket, Teplárna, PPC, Elektroprovoz), divize Jiří (sekcí Drtírna), divize Družba (sekcí Vlečka, Traťové hospodářství) a divize Služby ( HZSP, sekcí Údržba zpracování, MTZ, Telekomunikace a spoje, Měření a regulace).

Hlavním produktem divize Zpracování je tzv. energoplyn využívaný jako palivo v paroplynové elektrárně. Energoplyn je vyráběn technologií tlakového zplyňování hnědého uhlí a jeho čištění Technologie byly do provozu uváděny postupně v letech 1965-1970. Paroplynová elektrárna s instalovaným výkonem 2× 200 MWe, byla v objektu dokončena v roce 1996.

 

LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová

Hlavní činností provozu kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová je výroba technických plynů ze vzduchu opakovaným stlačováním a ochlazováním. Vzhledem k tomu, že jednotlivé druhy vzdušných plynů mají rozdílný bod varu, dochází ke zkapalňování při různých teplotách. Oddělení zkapalněné druhy plynů se odvádějí do kryogenních zásobníků, odkud se buď odvádějí do plnírny technických plynů nebo se jimi plní autocisterny a plyny se expedují do jiných výrobních závodů nebo přímo k maloodběratelům.

Součástí školení o tomto průmyslovém a technologickém prostředí bylo proškolení několika metodických listů z Bojového řádu, které souvisejí s požáry v průmyslových komplexech.

List 34P Požáry hořlavých prachů kde se například říká, že:

„Čím je hořlavý prach jemnější a sušší, tím je nebezpečnější. Mohou se vyskytovat směsi

různě velikých prachových částic.

4) Jednotlivé druhy hořlavých prachů a prostory s jejich výskytem jsou

a) dřevěný prach - dřevozpracující a nábytkářská výroba - odsávací potrubí, zásobníky na

prach a piliny,

b) uhelný prach - zejména provozy úpraven uhlí (drtírna, třídírna, uhelné prádlo),

teplárny a spalovny využívající uhlí, zauhlovací mosty,

c) obilný a moučný prach - sila, mlýny,

d) cukerný prach – cukrovary,

e) jiné zemědělské a potravinářské prachy - sklady pícnin, přípravny krmiv, výroba

krmných směsí, škrobu, kakaa, celulóza, puding,

f) textilní prach a vláknité materiály - provozy textilního průmyslu (stroje, vnitřní

prostory strojů, odsávací potrubí),

g) další hořlavé materiály, které se mohou vyskytovat ve formě prachu – papír, léčiva,

plasty, barviva.“

 

Metodický list 36P Požáry tuhých paliv kde se uvádí například, že:

 

„S požáry tuhých paliv se nejvíce setkáváme při skladování v důlních závodech, úpravnách

uhlí, v energetických výrobnách, v průmyslových závodech, v uhelných skladech, v uhelnách

a ve sklepech pro spalování v domovních kotelnách a lokálních spotřebičích a při transportu

silniční, železniční a vodní dopravou.

2) Pod pojmem tuhá paliva rozumíme černé a hnědé uhlí, lignity, koks a brikety. Tuhá paliva

rozdělujeme do 3 skupin podle náchylnosti k samovznícení (reaktivity):

a) skupina vysoce reaktivní s výrazným sklonem k samovznícení (brikety, briketové

zlomky a třísky a oxidovaná černá uhlí),

b) skupina reaktivní se sklonem k samovznícení (hnědá uhlí),

c) skupina nereaktivní nejevící sklony k samovznícení (antracity, antracitová uhlí, koks).“

 

 

Školení bylo přerušeno vyhlášením poplachu na požár dopravníkového pasu v podniku Sokolovská uhelná, ze kterého se vyklubalo prověřovací cvičení dvou jednotek. O tom byl ale jiný článek. Po návratu z prověřovacího cvičení se celá jednotka přesunula k jednomu místnímu rybníku, kde proběhlo školení a prověření sání pomocí cisternových automobilových stříkaček z volného vodního zdroje. Členové jednotky si zároveň vyzkoušeli použití deflektoru a přenosného monitoru.

Následně se přesouváme na naší zbrojnici, kde se zahajuje takzvaný strojní den. To znamená prověření funkčnosti všech strojních agregátů a ostatním prostředků.