18. prosince 2008 v 15:35 byl vyhlášen poplach jednotce Chodov (1+4) s CAS 24 T815  na požár skladu plynů ve společnosti Chodos Chodov. Hlášen byl požár ve skladu tlakových lahví a pohřešovaná osoba. Zároveň byl vyhlášen poplach jednotce HZSp Sokolovská uhelná a.s. (1+5) s CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal a jednotce HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov (1+3) s CAS 24 Scania.

Při příjezdu do podniku obdržel velitel družstva jednotky Chodov od vrátného dokumentaci zdolávání požáru a jednotka byla směřována k objektu skladu plynů v prostoru redukční stanice plynu s acetylenem. Po příjezdu na místo, velitel zjišťuje plamenné hoření v prostoru skladu a nechává zásahové vozidlo ustanovit ve větší vzdálenosti od požáru. Na místě se již nacházel mistr odpolední směny a podával informace o pohřešování zaměstnance, který měl provádět činnost ve skladu. Následným průzkumem je zjištěno, že vlivem neodborné manipulace zaměstnance při napojení nové baterie (10 ks lahví), došlo k požáru, který se šíří směrem k baterii s tlakovými láhvemi s acetylenem. Uvnitř je zraněná osoba, která vzhledem ke zranění není schopna opustit zasažený prostor. Velitel zásahu vydává rozkaz vytvořit dopravní i útočné vedení a provést záchranu zaměstnance a eliminovat vysoké riziko s nebezpečím výbuchu. Dále žádá krajské operační a informační středisko o vyhlášení poplachu pro druhé družstvo jednotky Chodov.

Družstvo v dýchací technice provádí hašení a ochlazování prostoru vstupu do skladu a vyhledá zraněnou osobu. Zraněnou osobu, které nasadila vyváděcí dýchací přístroj Spiroscape, poté vynáší mimo zasažený prostor. Mezi tím na místo dojela jednotka ze Sokolovské uhelné (SUAS) a hlídka MP Chodov (1+1). Velitel zásahu vydává této jednotce rozkaz, vystřídat na útočném proudu jednotku z Chodova a provést doplnění vody do chodovské cisterny. Hašení požáru na vytvořeném útočném vedení provádí skupina 1+2 jednotky SUAS. Záchranná skupina provádí předlékařskou pomoc a žádá přes KOPIS povolat na místo lékaře ze ZZS.  

V 15:47 vyjíždí na místo události druhé družstvo SDH Chodov (1+4) s CAS 20 T815. Na místo se dostavila jednotka HZS ze stanice Sokolov a velitel zásahu tuto jednotku navádí z druhé strany od zasaženého objektu. Velitel družstva jednotky HZS si přebírá velení u zásahu a vydává rozkaz provést ochlazování a ochranu okolních objektů. Tuto činnost provádí jednotka ze Sokolova a jednotka SUAS pomocí deflektorů a přenosného monitoru. K nim se přidává také druhé družstvo jednotky Chodov, které mezitím dojelo na místo. Část druhého družstva vyhledává hydrant a provádí doplňování vody do cisteren.

Tak takto proběhlo poslední prověřovací cvičení v tomto roce pro naši jednotku.

Řídící cvičení ukončil cvičení a provedl vyhodnocení s veliteli všech zúčastněných jednotek.

Účelem cvičení bylo prověřit činnost velitele zásahu při organizaci záchrany osob a hasebních prací při požáru s výskytem tlakových lahví s hořlavým plynem. Prověřit aktualizaci a účelnost dokumentace zdolávání požáru společnosti. Prakticky vyzkoušet činnost pracovníků společnosti při vzniku požáru. Prověřit činnost stálé služby MP Chodov – místní ohlašovny požáru. Prověřit dojezdové časy jednotek PO a jejich činnost dle přidělených úkolů. Prověřit, zda zasahující mají všechny potřebné doklady u zásahu. Prověřit používání osobních ochranných prostředků všech zasahujících. 

Zúčastněné složky:

  • jednotka SDH Chodov (1+9) s CAS 24 T815 TERRNo1 a CAS 20 T815 TERRNo1
  • jednotka HZSp Sokolovská uhelná právní nástupce a.s. (1+5) s CAS 20 T815 TERRNo1 Portugal
  • jednotka HZS ze stanice Sokolov (1+3) s CAS 24 Scania P340
  • městská policie Chodov (1+1) s vozidlem Renault Kangoo
  • policie ČR oddělení Chodov (1+1) s vozidlem Škoda Fabia
  • zaměstnanci společnosti Chodos Chodov