V sobotu 11. března a v neděli 12. března proběhla u naší jednotky základní odborná příprava nováčků, kteří vstoupili do zásahové jednotky. Tématem sobotního dne byla teorie i praxe potřebná při hasičské práci. Školení vedl velitel jednotky s veliteli družstev a dalšími členy jednotky. V teoretické části byla probrána a vysvětlena organizace PO, zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, organizace jednotek PO v ČR, vnitřní organizace jednotky, organizační a operační řízení. Dále to byla témata z oblasti požární taktiky a to proces hoření, principy hašení, hasební prostředky, hasiva jako je voda, pěna, prášek, plyn, vysvětleny pojmy zplodiny hoření, lokalizace a likvidace požáru. Následovala důležitá část ochrany zdraví a života hasiče při zásahu s použitím vzduchových dýchacích přístrojů, uživatelská kontrola, fyziologie dýchání - mrtvý prostor, výpočet spotřeby vzduchu, nouzové postupy při použití dýchací techniky. Poslední teoretickou částí v sobotním odpoledni byl technický výcvik - vybraná jednoduchá dopravní a útočná vedení.

 

Praktická část zahrnovala činnost s výškovou technikou, kdy po odjetí kondičních jízd strojníky jednotky se nováčci učili vytvoření útočného vedení hadicemi „C“ po žebříkové sadě automobilového žebříku AZ 30 s dostupnou výškou 30 metrů, osazení stabilní lafetové proudnice na sadu AZ 30 a uvázání útočného hadicového vedení „C“ tesařským uzlem.

V neděli pokračoval praktický výcvik ve vytváření jednoduchých útočných proudů hadicovým vedení „C“ od cisternové automobilové stříkačky CAS 24 a dopravní hadicové vedení „B“ s rozdělovačem a vytvoření útočných proudů „C“ do budovy hasičské zbrojnice a dalších částí budovy Městského záchranného systému. Součástí nedělního praktického výcviku bylo nacvičování základů vstupu do vnitřních prostor budovy a to nejen při požáru, základy provádění průzkumu uvnitř budovy, jištění lanem a znalost základních uzlů používaných u zásahu.