V pátek 20. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Rooseveltova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 14:24 hodin. Na místě je upřesněna správná adresa místa události na ulici Školní, kde je zjištěno osobní vozidlo, u kterého došlo k úniku motorového oleje vlivem technické závady. Provedli jsme posyp uniknuté látky a následný úklid zasažené části silnice.

V sobotu 14. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou při transportu pacienta. K zásahu do ulice Tyršova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:57 hodin. Na místě jsme provedli ve spolupráci se zdravotníky transport zraněné osoby do sanitního vozidla.

V pátek 13. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, únik plynu v jednom z panelových domů. K zásahu do ulice Budovatelů jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:02 hodin. Na místě spolupracujeme s hlídkou Policie ČR a hlídkou městské policie společně s pracovníky plynárenské pohotovostní služby. Ohlášeno bylo, že v celém panelovém domě je cítit plyn. Provádíme společně s plynařem průzkum pomocí detekčních přístrojů. Žádný únik nebyl zjištěn. Zápach byl pravděpodobně z pracovního oblečení jednoho z obyvatel domu, které větral na společné chodbě, kdy byly cítit z oblečení zbytkové koncentrace dehtu. Událost byla následně překlasifikována na planý poplach.

Ve čtvrtek 12. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Nejdecká jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:49 hodin. Na místě spolupracujeme s hlídkou Policie ČR. Je zjištěna ropná skvrna na silnici v několika ulicích ve městě směrem na Božičany. Provádíme posyp a postupně úklid zasažené části komunikace.

V úterý 10. listopadu dopoledne vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro dvě jednotky předurčené na řešení dopravních nehod na pozemních komunikacích. K zásahu, kdy bylo ohlášeno havarované osobní vozidlo s potřebou vyproštění osob, na silnici z Mírové směrem na Jimlíkov, jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:19 hodin. K nehodě vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Karlovy Vary, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Uvnitř havarovaného vozidla zůstala zaklíněná řidička a malé dítě. Ženu pomohli vyprostit svědci nehody, dítě následně vyprostili přivolaní hasiči, zraněné si převzala zdravotnická záchranná služba.

V neděli 8. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu osoby ze zaseknuté výtahové kabiny. K zásahu v panelovém domě v ulici Tovární jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:26 hodin. Po příjezdu na místo jsme provedli technické zajištění proti pohybu výtahu a záchranu osoby.

V pátek 6. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor na žádost Policie ČR. K zásahu do Tatrovic jsme vyjeli s cisternovou automobilovou cisternou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 13:02 hodin. Uvnitř budovy byla nalezena osoba bez známek života. Místo zásahu bylo předáno hlídce Policie ČR a naše jednotka se vrací na základnu.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

I.

S účinností ode dne 9. listopadu 2020 od 00:00 hod. se

I. nařizuje

1. všem osobám, které od 9. listopadu 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky,

a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.

Vyšetření se neprovádí u zaměstnanců, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace, která byla nařízena z důvodu onemocnění COVID-19, neuplynulo více než 90 dnů, a u zaměstnanců, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem. U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu činnosti.

II.

Poskytovateli zdravotních služeb, se kterým má poskytovatel uvedený v bodu I uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje provést na žádost tohoto poskytovatele preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u jeho zaměstnanců podle bodu I. 

III.

Všem zaměstnancům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 podrobit se vyšetření podle bodu I a dále v případě, že výsledek preventivního vyšetření POC antigenním testem provedeného podle bodu I je

a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické příznaky onemocnění COVID-19, je považován za osobu s probíhajícím onemocněním COVID 19, bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího postupu,

b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího postupu,

c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické příznaky onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího postupu.

IV.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020

a) nařídit

i. osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má klinické příznaky onemocnění COVID-19, izolaci; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a ukončování izolace použije obdobně,

ii. osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo byla tímto testem negativně testována na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale má klinické příznaky onemocnění COVID-19, absolvovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR; v případě pozitivního výsledku testu metodou RT-PCR nařídit izolaci postupem podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2;

b) bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (I.SIN) informaci o každém pozitivním výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

V.

Poskytovatelům uvedeným v bodu I. se s účinností od 9. listopadu 2020 nařizuje zajistit, aby zaměstnanci uvedení v bodě I používali při kontaktu s uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. 

VI.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem skončení nouzového stavu.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 u uvedených poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb by měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření, včetně používání přiměřených ochranných pomůcek dýchacích cest. Obdobné pak platí i pro služby osobní asistence, kdy je osoba poskytující osobní asistenci často ve velmi intenzivním kontaktu s uživateli sociální služby, přičemž o ně pečuje v jejich vlastním sociálním prostředí. Toto opatření je zaměřeno na včasné odhalení COVID-19 pozitivních osob působících mezi nejzranitelnější skupinou osob, kterým jsou dlouhodobě poskytovány sociální služby, nastavením pravidelného preventivního vyšetření pomocí POC antigenních testů přítomnost viru SARS-CoV-2. Toto opatření vychází z následujících údajů: sociální zařízení patří mezi jedny z nejčastějších clusterů epidemie onemocnění COVID-19, osoby starší 65 let tvoří cca 90 % všech dosud zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19, osoby starší 65 let tvoří nejvyšší podíl na počtu hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19, pohybující se mezi 65-75 %, podíl seniorů nad 65 let (cca 14 %) na prevalenci COVID v celé populaci a vyšší riziko úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19. V pobytových sociálních zařízeních může dojít k úzkému a dlouhodobému kontaktu uživatelů sociálních služeb navzájem, proto zde hrozí riziko snadného šíření onemocnění COVID-19 a neodhalený SARS-CoV-2 pozitivní zaměstnanec v pobytovém sociálním zařízení může být rizikem pro ubytované uživatele sociálních služeb i pro ostatní pečující personál. 

doc. NlUDr.l Jan Blatný, Ph.D. ministr zdravotnictví

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.

Vyšetření se neprovádí u zaměstnanců, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace, která byla nařízena z důvodu onemocnění COVID-19, neuplynulo více než 90 dnů, a u zaměstnanců, kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem. U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu činnosti.

II.

Poskytovateli zdravotních služeb, se kterým má poskytovatel uvedený v bodu I uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje provést na žádost tohoto poskytovatele preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů u jeho zaměstnanců podle bodu I. 

III.

Všem zaměstnancům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 podrobit se vyšetření podle bodu I a dále v případě, že výsledek preventivního vyšetření POC antigenním testem provedeného podle bodu I je

a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické příznaky onemocnění COVID-19, je považován za osobu s probíhajícím onemocněním COVID 19, bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího postupu,

b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího postupu,

c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a zaměstnanec má klinické příznaky onemocnění COVID-19, do doby zjištění výsledku konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR bez prodlení přerušit výkon práce, oznámit tuto skutečnost zaměstnavateli, opustit místo pracoviště a telefonicky kontaktovat poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství k určení dalšího postupu.

IV.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020

a) nařídit

i. osobě, která byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má klinické příznaky onemocnění COVID-19, izolaci; mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a ukončování izolace použije obdobně;

ii. osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo byla tímto testem negativně testována na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale má klinické příznaky onemocnění COVID-19, absolvovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR; v případě pozitivního výsledku testu metodou RT-PCR nařídit izolaci postupem podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2;

b) bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) informaci o každém pozitivním výsledku POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

V.

Poskytovatelům uvedeným v bodu I. se s účinností od 9. listopadu 2020 nařizuje zajistit, aby zaměstnanci uvedení v bodě I používali při kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. 

VI.

Zrušuje se mimořádné opatření ze dne 2. listopadu 2020, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN.

VII.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem skončení nouzového stavu.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2 v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 u uvedených poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb by měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření, včetně používání přiměřených ochranných pomůcek dýchacích cest. Toto opatření je zaměřeno na včasné odhalení COVID-19 pozitivních osob působících mezi nejzranitelnější skupinou osob, kterým jsou dlouhodobě poskytovány zdravotní nebo sociální služby, nastavením pravidelného preventivního vyšetření pomocí POC antigenních testů na přítomnost viru SARS-CoV-2. Toto opatření vychází z následujících údajů: sociální zařízení patří mezi jedny z nejčastějších clusterů epidemie onemocnění COVID-19, osoby starší 65 let tvoří cca 90 % všech dosud zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19, osoby starší 65 let tvoří nejvyšší podíl na počtu hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19, pohybující se mezi 65-75 %, podíl seniorů nad 65 let (cca 14 %) na prevalenci COVID v celé populaci a vyšší riziko úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zdravotnická zařízení patří mezi tři nejčastější ohniska-clustery onemocnění COVID-19 v současné epidemii, virová nálož mezi zdravotnickými pracovníky je vysoká, denně se nyní nakazí přibližně 1000 zdravotníků, zdravotníkům hrozí riziko nákazy z běžného osobního života, ale také od nakažených pacientů, kteří nemusí v průběhu poskytování zdravotním péče jevit příznaky nemoci a mohou být zdrojem nákazy pro zdravotníky. V lůžkových zdravotnických zařízeních, resp. pobytových sociálních zařízeních může dojít k úzkému a dlouhodobému kontaktu pacientů / uživatelů sociálních služeb navzájem, proto zde hrozí riziko snadného šíření onemocnění COVID-19 a neodhalený SARS-CoV-2 pozitivní zaměstnanec v pobytovém sociálním zařízení nebo lůžkovém zdravotnickém zařízení může být rizikem pro ubytované uživatele sociálních služeb, resp. hospitalizované pacienty, i pro ostatní pečující personál. 

doc. MUD . Jan Blajtný, Ph.D. ministr zdravotnictví

V neděli 1. listopadu vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, krátce po našem návratu od požáru v Tatrovicích, opět poplach pro naši jednotku. K zásahu do Vintířova k záchraně vzácného papouška jsme vyjeli s automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 11:18 hodin. Na místo zásahu následně vyjel také velitelský automobil VEA Škoda Octavia. Po příjezdu do Vintířova jsme ustavili výškovou techniku na silnici u stromu, kde byl ve výšce papoušek. Následně jsme si zapůjčili odchytovou síť od hlídky městské policie a provedli bezpečnostní pohovor s majitelem papouška, aby mohl, vybaven bezpečnostními prvky, s námi v záchranném koši provést odchyt ve výšce.