Ve čtvrtek 2. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na dopravní nehodu v ulici Karlovarská. K nehodě dvou osobních vozidel se zraněním osob jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:22 hodin a zároveň vyjela také jednotka Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov. Po příjezdu na místo, kde se již nacházeli příslušníci PČR a strážníci MěP Chodov, je potvrzena nehoda dvou vozidel. Na místo velitel zásahu povolává zdravotnickou záchrannou službu k ošetření jednoho z řidičů. Provádíme zabezpečení místa nehody, protipožární zabezpečení, kontrolu osob i vozidel. Na místo se dostavuje jednotka profesionálních hasičů ze Sokolova, Skupina dopravních nehod Policie ČR, posádka ZZS a také odtahová služba.

V pondělí 30. března v čase 19:46 hodin vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na požár travního porostu v ulici Lesní. K požáru jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1. Chodovská jednotka ustavila zásahovou cisternu v ulici Lesní a šla pěšky na průzkum. Požár byl potvrzen v rozsahu 5x10 metrů u rybníka Bahňák. Na pokyn velitele zásahu byla provedena lokalizace požáru pomocí jednoduchých hasebních prostředků a hasičská technika byla přemístěna na bývalé fotbalové hřiště v Revoluční ulici, kde byl obtížný průjezd ulicí z důvodu špatně parkujících vozidel. Konečná likvidace požáru byla provedena vysokotlakým útočným proudem od CAS 20.

 

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 (dále jen opatření) do 24. dubna 2020 23:59.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 24. dubna 2020 23:59.

Odůvodnění

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020. Vláda dne 15. března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření  obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59. Dne 16. března 2020 vláda toto opatření změnila, pokud se jedná o nově určené místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk – Neugersdorf III/3/22-III/3/23).

Vzhledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky o 20 dní, tj. do 24. dubna 2020.

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného pohybu osob podléhajících opatřením vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace. 

Poučení 

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády
 

Sbírka zákonů č. 146/2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Úplný seznam registrovaných léčivých přípravků podle § 1 je uveden ve sbírce zákonů.

V neděli 29. března vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na technickou pomoc, únik plynu v panelovém domě. K zásahu v ulici Osadní jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:12 hodin. Na místě provádíme průzkum s měřením případné výbušné koncentrace pomocí detektoru Gas Alert Micro Clip. Výbušná koncentrace není zjištěna, přesto je cítit odorizovaná složka plynu.  Při komunikaci s obyvateli domu opět zjišťujeme, zda můžeme být ohrožení COVID-19. Žádné ohrožení v tomto směru není potvrzeno. Na místo se dostavuje jednotka hasičů Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje z centrální stanice Sokolov a technik plynárenské pohotovostní služby. Je zjištěn velmi malý únik plynu z potrubí po předcházející opravě plynového vedení v domě. Plynař závadu odstranil.

V pátek 27. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku i večer. Opět je to na technickou pomoc, ale tentokrát na otevření uzavřených prostor. K zásahu v ulici Karlovarská jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 19:46 hodin. Na místě spolupracujeme s hlídkou městské policie Chodov.  Při každém zásahu v současné době zjišťujeme, zda můžeme být ohrožení COVID-19 osobou v karanténě. Žádné ohrožení v tomto směru není uživatelem bytu potvrzeno. Uzavřené prostory jsou otevřeny a osoba je v pořádku.

V pátek 27. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, odstranění nebezpečně uvolněného a nakloněného stromu, kdy hrozí nebezpečí pádu na vozovku. K zásahu do části Na Cechu v katastru Mírová jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:13 hodin. Na místě je zjištěno zavěšení stromu v drátech elektrického vedení. Provádíme rychlé a bezpečné odstranění stromu.

Ve čtvrtek 26. března vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Dvořákova jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:03 hodin. Na místě je průzkumem zjištěn únik oleje z osobního vozidla v délce 500 metrů přes sídliště ČSO a ulici Dvořákova. Provádíme posyp uniknuté látky a zajištění vozidla.

V neděli 22. března, krátce před osmou hodinou ráno, vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro naši jednotku na technickou pomoc, záchranu zvířete zamotaného do sítě fotbalové branky. K zásahu do sportovního areálu Spartak Chodov, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA. Na místě nás očekává správce areálu a my provádíme rychlo a bezpečnou záchranu mladé srnky, kterou následně vypouštíme do přírody.

Zákon ministryně práce a sociálních věcí schválily obě komory Parlamentu. Teď už zbývá jen podpis prezidenta. Zákon rozšíří možnosti čerpání ošetřovného po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to i zpětně. Změny v ošetřovném budou platné jen po dobu stávajících krizových opatření vlády.

Ošetřovné se poskytne po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení. Nově se vztahuje na děti mladší 13 let. Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu. Nárok na ošetřovné vzniká i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený. V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Návod, jak postupovat

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:

Uzavřené zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář vyplní, podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat.

Pro rodiče:

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní, podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky (sken, fotka formuláře) zašle svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Pro zaměstnavatele:

Zaměstnavatel předává žádost o dávku se všemi podklady (výkaz péče doplněný o potřebné záznamy zaměstnavatele, příloha k žádosti) na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Více informací na webu MPSV.

Tiskové oddělení MPSV

Sbírka zákonů č. 133/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

 

Sbírka zákonů č. 134/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sbírka zákonů č. 135/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

 

Sbírka zákonů č. 136/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

 

Sbírka zákonů č. 137/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.