I v letošním roce probíhá ve spolupráci chodovských hasičů s kanceláří prevence kriminality při městské policii Chodov vedené Ladislavem Staňkem preventivně výchovná akce zaměřená především na mládež. Dokonce si naši službu vyzkoušeli i děti z krizového centra v Karlových Varech, které také absolvovali první školení během února. Na základě požadavků škol byl sestaven roční plán školení, při kterém projdou tímto výcvikem všechny děti osmých a devátých tříd základních škol. Systém výuky je prováděn formou tří základních stanovišť.


Na prvním stanovišti je prováděná teoretická i praktická výuka zásad první pomoci a neodkladné zdravotní péče včetně resuscitace a zajištění základních životních funkcí. Na druhém stanovišti jsou probrány během prezentace základy prevence požární ochrany, princip hoření a vznik požárů, druhy ručních hasicích přístrojů a jejich účinky při hašení, základní zásady chování při vzniku požáru, dopravních nehod a jiných mimořádných událostí a případné řešení těchto situací. Po té následuje rozbor vybraných skutečných událostí včetně videoprojekce. Na třetím a zároveň posledním stanovišti byli žáci seznámeni s technikou využívanou chodovskými hasiči, někteří si mohli vyzkoušet technické prostředky a seznámit se blíže s prací hasičů.

Dále je prováděn i praktický výcvik při simulovaném požáru a použití ručních hasicích přístrojů v praxi. Cílem výukového programu je co nejlépe připravit mladou generaci na mimořádné události, hlavně jejich reakce a poskytnutí potřebné pomoci. Věříme, že tato činnost přispěje ke zlepšení informovanosti o bezpečnostních zásadách a pokud se někomu na základě zkušeností získaných při těchto školeních podaří zachránit alespoň jeden lidský život, není naše snažení marné.