I letos, stejně jako posledních několik let, pořádal Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v pátek 9. dubna tradiční turnaj v kuželkách. V kraslické kuželně se tohoto klání zúčastnilo třináct družstev profesionálních i dobrovolných sborů. V této konkurenci se naše tříčlenné družstvo s názvem „Lakáči“, zhostilo role černého koně a obsadilo první místo. Všechny týmy obdržely hodnotné ceny a všichni účastníci rádi strávili příjemné odpoledně v kruhu kolegů a kamarádů.

Celkem v osmi případech zasahovali chodovští hasiči v březnu 2010. Tato měsíční statistika výjezdů se o proti loňskému roku snížila o pět zásahů. Březnová statistika se napůl dělí s požáry a technickými zásahy. Jednotka likvidovala celkem čtyři požáry (2 x zahoření v bytech Budovatelů a Osadní, saze v komínovém tělese rodinného domu – Nové Sedlo, pasová stanice SU, právní nástupce, a. s. - Družba). Ostatní případy se týkaly technických zásahů. Jednou se jednalo o nouzové otevření bytu ve Vintířově, dále byl řešen únik ropného produktu v Horní ulici v prostorách betonárny. Nejzávažnější událostí byla železniční dopravní nehoda osobního vlaku a nákladního vozidla na železničním přejezdu v Mírové. V jednom případě vyjela jednotka na prověření kouře z obytné výškové budovy v ulici ČSM. Tento zásah byl vyhodnocen nakonec jako planý poplach.

I v letošním roce probíhá ve spolupráci chodovských hasičů s kanceláří prevence kriminality při městské policii Chodov vedené Ladislavem Staňkem preventivně výchovná akce zaměřená především na mládež. Dokonce si naši službu vyzkoušeli i děti z krizového centra v Karlových Varech, které také absolvovali první školení během února. Na základě požadavků škol byl sestaven roční plán školení, při kterém projdou tímto výcvikem všechny děti osmých a devátých tříd základních škol. Systém výuky je prováděn formou tří základních stanovišť.

Po pěti letech se sešli delegáti všech SDH organizovaných v SHČMS okresu Sokolov (OSH). Tento orgán je nejvyšším okresním článkem, který může schválit či odvolat funkcionáře v rámci činnosti výkonných orgánů OSH Sokolov. Pořádajícím shromáždění byl SDH Chodov a dne 6. 3. 2010 proběhlo jeho jednání, volba starosty OSH Sokolov, jeho náměstků, členů výkonného výboru a předsedy okresní a revizní rady. Dle programu proběhlo ustavení volební, mandátové, návrhové a pracovní komise, která dohlížela na průběh jednání a platnost voleb. Celkem se sešlo 35 delegátů ze 17 sborů v okrese Sokolov a nechyběli zde ani pozvaní hosté, např. zástupkyně Ligy proti Rakovině, Poštovní spořitelny a. s., společnosti zabývající se vedením účetnictví pan Borkovec a v neposlední řadě zástupci z ústředních orgánů SHČMS Praha Ing. Jan Aulický a František Hanus.

Všem občanům města připomínáme, že s příchodem jara je spojen i úklid svých pozemků a zahrad. Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč. Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) - zejména pálení většího množství materiálu - je vhodné předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (950 370 112 až 115). Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.

V únoru 2010 se statistika událostí oproti loňskému roku (pouze 6 případů) výrazně navýšila, celkem k jedenadvaceti událostem vyjížděli chodovští hasiči. Únorová statistika se vzhledem k rozmarům zimního počasí rozšířila hlavně o zásahy technického charakteru. Celkem jednotka řešila v sedmnácti případech technickou pomoc (13 x odstranění nebezpečných stavů - rampouchy a sněhové převisy na veřejných objektech zejména školy, školky, úřady apod. – nejzávažnější událost spojená s rozmary počasí a podcenění nebezpečí byla propadlá střecha skladovací haly pod tíhou sněhu v Chranišově, dále se ve dvou případech jednalo o výpomoc v rámci spolupráce složek IZS zdravotnické záchranné službě při transportu pacientů, posledním případem byl únik neznámé pěnivé látky do Vintířovského potoka). Další dvě události se týkaly dopravních nehod (silnice I/6 – u odbočky na Hůrky - nehoda nákladního vozidla se zraněním a nehoda osobního vozidla v příkopu v Mírové -  bez zranění). V únoru chodovská jednotka řešila „pouze“ dva požáry (byt v Hornické ulici v  Sokolově a kontejner pod Smólnickým kopcem v Chodově). Stále probíhá také odborná příprava členů jednotky a během února proběhla hned dvě školení, jedno u našich kolegů v Sokolově se zaměřením na záchranu osob při požárech a identifikace nebezpečných látek. Druhé školení se týkalo záchrany osob na zamrzlé vodní hladině na Bílé Vodě. Za perfektní vedení výcviku a předání velmi důležitých informací a zkušeností děkujeme Ing. Hynkovi Černému (HZS Středočeského kraje ÚO Beroun), který patří k nejuznávanějším odborníkům této problematiky v ČR.

Jako každý rok se i v letošním roce náš Sbor dobrovolných hasičů podílel na organizaci a průběhu masopustní slavnosti v Chodově. Příjemnou atmosféru podporoval trochu mrazík, místy sluníčko, ale také i sněhové vločky. Masopust zahájil starosta města Chodova Ing. Josef Hora a se svou kapelou a masopustním šramlem brázdil ulice Chodova na přívěsu tažený hasičskou Erenou z roku 1952. Pomocí zpěvu a kvalitní muziky byli obyvatelé města nalákáni k masopustním radovánkám v novodobém historickém jádru města. Zde probíhal tradiční staročeský jarmark, kde bylo možné mimo jiných specialit ochutnat například vynikající Trdelník, zabíjačkové pochoutky a v neposlední řadě se zahřát medovníkem nebo svařáčkem. Sem tam byl vidět i nějaký ten pamprlíček, po kterém následoval i taneček. Probíhaly také tradiční soutěže masek dospělých i dětí, kteří byli odměněni sladkými nebo pro dospělé tekutými cenami. Atmosféru přijela podpořit také dobově ustrojená četnická skupina, která bděla nad pořádkem během masopustního reje. Tradičně musela vyřešit odchyt a zneškodnění medvěda. Velmi příjemné zpestření nedělního dopoledne si užilo spoustu chodováků, ale nechyběli ani návštěvníci z okolních měst a obcí. Akce byla velmi zdařilá a už teď se všichni těší na příští masopust.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově pořádal v sobotu 6. února tradiční hasičský ples. Tato významná společenská událost se konala ve velkém sálu KASS v Chodově od 20:00 hodin. Hostům, kterých bylo čtyři stovky, hrála k poslechu a k tanci hudební skupina Ještěřice.  Každý účastník hasičského plesu vyhrál nějakou cenu z tomboly.  Hlavní cenou tomboly hasičského plesu, byl LCD televizor věnovaný firmou Teleskopické stožáry.

 

 

V lednu 2010 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke 12 událostem. Oproti loňskému lednu se letošní lednová statistika rozšířila o jeden zásah. Chodovská jednotka celkem likvidovala čtyři požáry (dva kontejnery v Chodově, komín na Pískovém Vrchu, chata v Lesní ulici v Chodově), zbývající zásahy byly technického charakteru. V jednom případě se jednalo o dopravní nehodu dvou osobních vozidel u Lidlu s lehkým zraněním, ve třech případech byl nouzově otevřen byt (jedna osoba zraněna - zachráněna), jeden kuriózní zásah na otevření osobního vozidla, ve kterém byl uzamčen kojenec, ve dvou případech byly odstraňovány nebezpečné převisy, jednou se jednalo o planý poplach. V lednu opět započala pravidelná odborná příprava členů jednotky se zaměřením na témata přetlakové ventilace při požárech a významné objekty v hasebním obvodu ve smluvně vázaném Jenišově.

Dne 9. ledna 2010 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf přivítáním hostů i členů našeho sboru. Pozvání na sobotní odpoledne přijali z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje územního odboru Sokolov plk. Mgr. Jaromír Homolka, náš člen SDH Chodov a zároveň starosta města Chodova Ing. Josef Hora, místostarosta města Chodova Stanislav Pochman, velitel městské policie Chodov Josef Kertész a také člen zastupitelstva Karlovarského kraje Ing. Josef Malý.

 

Výroční valná hromada schválila složení výboru SDH Chodov pro rok 2010 takto:

  • starosta sboru: Zapf Ladislav
  • náměstek starosty sboru: Ing. Orava Jan
  • pokladník sboru: Mgr. Lehečková Markéta
  • členové výboru sboru: Ing. Hora Josef, Kot Pavel, Ing. Kiss Jiří, Maxa Petr

Kontrolní a revizní komise:

  • předseda kontrolní a revizní komise: Weiss Jiří
  • členové kontrolní a revizní komise: Sosnovec Josef, Weiss Tomáš

V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2009, zpráva velitele jednotky, zhodnocení činnosti kolektivu mladých hasičů, plán činnosti na rok 2010, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2010. Někteří členové sboru převzali významná hasičská ocenění.

V prosinci 2009 vyjížděli chodovští hasiči celkem ke dvanácti událostem. Z toho 8 x hasiči likvidovali požáry (neobydlený dům Královské Poříčí, 3 x kontejnery z toho dva na Železném dvoře a jeden 9. května, chata na Vřesové, seník ve Fojtově, rodinný dům v Mírové – zachráněna 1 osoba a předána do péče lékařům, byt v Rotavě), 3 x se jednalo o zásahy technického charakteru (dopravní nehoda osobního vozidla mezi Mírovou a Počerny - 1 osoba zraněna - vyproštěna, záchrana zraněné osoby v koupelně - špatně fungující karma, vyhledávání pohřešované osoby Rotava – nalezena bohužel mrtvá), jednou vyjížděli k prověření elektrické požární signalizace objektu městského úřadu v Chodově – jednalo se o planý poplach. Podrobnější informace je možné nalézt na www.sdhchodov.cz.