V pátek 18. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, únik ropných produktů na pozemní komunikaci. K zásahu do ulice Vintířovská jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 09:40 hodin.

Ve středu 16. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění vosího hnízda. K zásahu do ulice Lesní jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 12:16 hodin. Po příjezdu na místo provádíme odstranění vosího hnízda pomocí technických prostředků.

V úterý 15. září večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS při transportu pacienta. K zásahu do ulice Tyršova jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 20:45 hodin. Po příjezdu na místo, kde se nacházela hlídka městské policie a posádka Zdravotnické záchranné služby, přenášíme pacienty napojeného na přístroje, do sanitního vozidla.

 

OCHRANNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření:

I.

S účinností ode dne 21. září 2020 od 00:00 hod. se

I. nařizuje

1. všem osobám, které od 21. září 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky,

 

a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

 

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;

 

2. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, předložit doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření; to neplatí

a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku,

c) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní;

d) pro osoby mladší 5 let;

 

3. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu I.2., a ani do 7 dnů od vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 

4. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 dle bodu III.1 a pro občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto zemích; to neplatí:

a) pro cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,

b) pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,

c) pro cizince, kterým bylo Českou republikou po 11. květnu 2020 vydáno krátkodobé vízum,

d) pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku,

e) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky,

f) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

g) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

h) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí,

i) v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné humanitární situace), pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem

j) pro cizince, který s občanem České republiky nebo s občanem Evropské unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky uvedené v bodě 1.5, má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území České republiky podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí;

 

5. všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na území České republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům:

a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

b) zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,

c) návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky, není-li zajištěn jinak;

 

6. všem občanům třetích zemí předložit k žádosti o pobytové oprávnění za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, nejpozději před vyznačením víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České republiky doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje závazky subjektu dle bodu I.5;

 

7. nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky v zemích, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 splňujících podmínku reciprocity dle bodu III., s výjimkou žádostí o:

a) krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání nebo za účelem zaměstnání, bude-li cizinec zaměstnán v potravinářské výrobě, zdravotnictví nebo sociálních službách, anebo krátkodobá víza za účelem zaměstnání, jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, pokud nepřesáhnou maximální počet takových žádostí stanovených Ministerstvem zahraničních věcí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví,

b) krátkodobá víza pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky uvedené v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a pracovníky servisu kritické infrastruktury,

c) krátkodobá víza z důvodu dle bodu I.4 písm. e) až i), d) dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání, e) mimořádná pracovní víza,

f) přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládních Programů za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku,

g) trvalý pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládního programu dle usnesení vlády č. 1014/2014,

h) modrou kartu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků nebo žadatelů o modrou kartu,

i) dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia,

j) povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, jde-li o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky,

k) vydání dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky,

l) dlouhodobá víza za účelem jiné vzdělávací aktivity, kulturním, sportovním a za účelem pracovní dovolené,

m) oprávnění k pobytu, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem;

tyto výjimky platí pouze pro žádosti o víza a přechodné pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 přijímání takových žádostí umožňují; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup;

 

8. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podaných na zastupitelských úřadech České republiky s výjimkou řízení o žádostech podaných na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění úkonů v rámci řízení; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup;

 

9. nevyznačit vízum do cestovního dokladu u cizinců dle bodu I.7 písm. I);

 

10. všem osobám uvedeným v bodě I.2., včetně osob uvedených v bodě I.2. písm. a) až c), povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, a to po dobu uvedenou v bodě II., nebo po dobu 10 dní, jde-li zejména o osoby uvedené v bodě I.2. písm. a), pokud nelze použít dobu uvedenou v bodě II.;

 

11. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím;

 

12. cizincům zajištěným podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebo podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů strpět provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 a poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebnou součinnost při provedení tohoto odběru v odběrovém místě poskytovatele zdravotních služeb nebo v zařízení pro zajištění cizinců;

 

13. mezinárodním autobusovým dopravcům, kteří vyjíždějí z třetí země nebo její části, která není na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 podle bodu III. 1, neumožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář podle bodu I.2, pokud nepředloží doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení);

 

II.

 

zakazuje všem osobám podle bodu I.2 volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu 10 dní, anebo do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:

 

a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti; to neplatí, jde-li o postup podle bodu 1.11,

 

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

 

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

 

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

 

e) cest zpět do místa svého bydliště, f) pohřbů;

 

Tento zákaz se nevztahuje na osoby mladší 5 let.

 

Pro cizince podle bodu 1.11 platí uvedené omezení volného pohybu po dobu 10 dní.

 

III. stanoví

 

1. že seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, včetně označení zemí pro účely bodu 1.11, je stanoven sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;

 

2. že občanem třetí země, je cizinec vyjma občana Evropské unie a cizince ve smyslu §1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 

3. že v případě změny subjektu, u kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou činnost nebo vzdělávací aktivitu, provedené v souladu s právními předpisy České republiky, nese závazky uvedené v bodě I.5 poslední subjekt;

 

4. že elektronický Příjezdový formulář je dostupný na internetových stránkách www.priiezdovvformular.cz: zpracovávanými osobními údaji nad rámec § 79 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. jsou číslo cestovního dokladu, státní občanství, adresa elektronické pošty a telefonní číslo;

 

5. že občané Evropské unie, včetně občanů ČR a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě Evropské unie mohou povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARSCoV-2 podle bodu 1.2 splnit předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin; výsledek testu se předkládá bezprostředně po vstupu na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici v návaznosti na bod 1.3.;

 

6. že za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto mimořádného opatření kromě členských států Evropské unie rozumí dále Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát.

 

II.

 

S účinností ode dne 21. září 2020 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN ze dne 24. srpna 2020.

 

III.

 

Toto ochranné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

V pondělí 14. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. K zásahu do ulice Budovatelů jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 21:40 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že došlo k zabouchnutí dveří a v bytě se nachází několik dětí. Děti komunikují s hasiči přes dveře a my se snažíme dveře otevřít. Ty mají ale základní bezpečnostní prvky, proto vstupujeme do bytu po žebříku. Děti jsou v pořádku.

V sobotu 12. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, odstranění nebezpečných stavů. K zásahu za Starou Chodovskou jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 17:57 hodin. Po příjezdu na místo je zjištěno, že na silnici směrem na Vřesovou je v delším úseku větší množství barvy. Naše jednotka provedla odstranění v nejhůře zasažené části a douklizení si převzal správce komunikace.

 

V sobotu 12. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám ve druhém stupni poplachu na technickou pomoc, spolupráci složek integrovaného záchranného systému při pátrání po pohřešované osobě. K zásahu v Chodově jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 08:08 hodin. Po příjezdu na určené shromaždiště v ulici Bezručova, jsou všem pátracím skupinám včetně policie, přiděleny technické prostředky pro sledování pohybu rojnic v terénu. Naše jednotka je určena do pátrací skupiny s prostorem k pátrání na Smolnické výsypce. 

Ve čtvrtek 10. září večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach jednotkám ve druhém stupni poplachu na technickou pomoc, spolupráci složek integrovaného záchranného systému. K zásahu do Jakubova, kde byl požadavek Policie ČR o spolupráci při pátrání po pohřešované osobě, jsme vyjeli s dopravním automobilem DA-L1Z Iveco Daily v čase 20:17 hodin. Po příjezdu na určené shromaždiště dostávají všechny pátrací skupiny technické prostředky pro sledování pohybu rojnic v terénu. Naše jednotka je určena do pátrací skupiny číslo 1, kdy náš velitel byl určen velitelem skupiny.

Ve středu 9. září večer vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na záchranu osoby s využitím AED. K zásahu do ulice Tovární jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 19:49 hodin. Po příjezdu na místo se v bytě nacházeli příslušníci Policie ČR a strážníci městské policie. Zraněná osoba byla v bezvědomí. Poskytujeme předlékařskou první pomoc. Po příjezdu Zdravotnické záchranné služby, předáváme pacienta do péče zdravotnickým záchranářům. Během ošetřování pacienta záchrannou službou jsme odvoláni k dalšímu zásahu, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení, kdy z bytu v ulici U Porcelánky bylo slyšet volání o pomoc.

V pondělí 7. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, záchranu zraněné osoby v bytě. K zásahu do ulice Palackého jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 15:47 hodin. Po vstupu do bytu byla osoba vyproštěna ze zařízení bytu a byla jí poskytnuta předlékařská první pomoc. Po příjezdu zdravotnických záchranářů, byl pacient předán do jejich péče.

V pondělí 7. září vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach naší jednotce na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor při nebezpečí z prodlení. Na tísňovou linku TCTV 112 bylo nahlášeno, že se v bytě má nacházet osoba, která neotevírá. K zásahu jsme vyjeli s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA a automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus v čase 13:42 hodin. Po příjezdu na místo zásahu v ulici U Koupaliště, kde se již nacházela hlídka Policie ČR a Městské policie, jsme museli nechat přemístit dodávku stavební firmy, která byla zaparkována na místě předurčeném pro ustavení hasičské techniky při zásahu u výškové budovy. Následovalo ideální ustavení automobilového žebříku s vysunutím do 25 metrů. Byt se podařilo otevřít pomocí nářadí řady Rescop vnitřní cestou. V bytě nalezena osoba, která byla v pořádku, ale byla v pokoji s poškozenými dveřmi a nemohla sama otevřít.