Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 25 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2:

I.

1. dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 5. června 2020 12:00 hod. do 30. června 2020 23:59 hod. na vzdušné hranici.

2. Policie České republiky bude provádět kontroly flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace. Tyto kontroly budou zaměřeny zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

 

II.

Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze dne 25. května 2020 schválené usnesením vlády ze dne 25. května 2020 č. 570.

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. června 2020 v 12:00 hod. a pozbývá platnosti 30. června 2020 v 23:59 hod.

Odůvodnění

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany 2 vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020.

Vláda dne 15. března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59. Dne 16. března 2020 vláda toto opatření změnila, pokud se jedná o nově určené místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk – Neugersdorf). Dne 1. dubna 2020 vláda toto dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodloužila do 24. dubna 2020. Opatřením vlády ze dne 23. dubna 2020 bylo dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic dále prodlouženo do 14. května 2020 a současně bylo jedno z určených míst k překračování pozemních hranic s Německem Vojtanov – Schönberg přesunuto do části 1 přílohy opatření, tedy mezi místa, přes která lze překračovat vnitřní hranice bez specifických omezení.

Opatřením vlády ze dne 4. května 2020 vláda s účinností od 11. května 2020 rozhodla, že místa určená pro překračování vnitřních hranic pouze pro přeshraniční pracovníky a nákladní silniční dopravu, která jsou v provozu od 5:00 do 23:00 hod., zpřístupní všem cestujícím. Vláda také určila sedm dalších míst pro překračování pozemních hranic s Německem a Rakouskem. Vzhledem ke stále přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek během realizace uvolňování opatření v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 na území České republiky vláda svým opatřením ze dne 4. května 2020 současně rozhodla o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic až do 13. června 2020, tj. na dobu dalších 30 dní, a to podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu.

Na hranicích s Polskem a Slovenskem nebylo dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic shledáno jako nezbytné vzhledem k opatřením přijatým ze strany sousedních států. Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze dne 4. května 2020 bylo následně vládou nahrazeno novým opatřením ze dne 25. května 2020, které svým obsahem navázalo z velké části na předchozí s tím, že však zásadním způsobem rozšířilo seznam míst určených pro překračování hranic. Nově stanovilo možnost překračovat vnitřní hranice s Rakouskem a Německem na všech železničních propojeních, hlavních pozemních komunikacích a říčním propojení Hřensko. Dále umožnilo vnitřní vzdušnou hranici překračovat také na letištích Brno/Tuřany, Karlovy Vary, Ostrava/Mošnov a Pardubice. Všechna místa určená pro překračování vnitřních hranic opatření nově zpřístupnilo 24 hodin denně.

V návaznosti na příznivou epidemiologickou situaci v České republice, Rakousku a Německu a s ohledem na vzájemnou koordinaci s ostatními členskými státy EU/Schengenu vláda nyní rozhodla tímto opatřením obecné povahy o tom, že dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic již není na pozemních hranicích s Rakouskem ani Německem nezbytné. Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic tak bude při zohlednění principu přiměřenosti pokračovat pouze na vzdušné hranici, kde závažná hrozba stále trvá. Ruší se však zákaz překračovat vnitřní vzdušnou hranici pouze na určených letištích. Policie České republiky bude provádět kontroly na vnitřních letech flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji 3 situace. Tyto kontroly budou zaměřeny zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Platnost opatření je stanovena do 30. června 2020 23:59 v souladu s čl. 25 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu, podle kterého může členský stát prodlužovat ochranu svých vnitřních hranic vždy nejvýše o 30 dní v případě, že stále trvá závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Poučení Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Ing. Andrej Babiš předseda vlády