USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. zakazuje

1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,

2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod.

a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,

3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;

II. ruší ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března

2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností od 14. března 2020

1. zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících

s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li

vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

2. zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,

3. zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky,

4. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech,

 

5. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka;

 

II. stanoví, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu;

III. ukládá

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

a) provést opatření podle bodu I/1 a 4 tohoto usnesení,

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem, kdy je vstup cizinců podle bodu I/1 tohoto usnesení v zájmu České republiky,

c) udělovat výjimky podle bodu I/5 tohoto usnesení,

 

2. ministru zdravotnictví stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo jiným vhodným způsobem rizikové oblasti podle bodu I/1 a 5 tohoto usnesení,

 

3. ministru zahraničních věcí

a) provést opatření podle bodu I/2 a 3 tohoto usnesení,

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo jiným vhodným způsobem, kdy je pobyt podle bodu I/2 a 3 tohoto usnesení v zájmu České republiky.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,

ministři zdravotnictví, zahraničních věcí

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

1. vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14. března 2020 00:00 hod. k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu stanoveném v příloze tohoto usnesení,

2. předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic,

3. předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto

usnesení ke schválení návrh nařízení vlády podle ustanovení § 22 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v.r.

 

Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

 

I.    Rakousko

 

Silniční:

Dolní Dvořiště – Wullowitz

České Velenice – Gmünd

Hatě – Kleinhaugsdorf

Mikulov – Drasenhofen

 

II.  Německo

 

Silniční:

Strážný - Phillippsreut

Pomezí nad Ohří - Schirnding

Rozvadov-dálnice - Waidhaus

Folmava – Furth im Wald/Schafberg

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

Krásný Les - Breitenau

Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain

 

III. Letiště

 

Praha/Ruzyně

Kbely

 

Další místa určená k překračování vnitřních hranic

Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.

 

I.    Rakousko

 

Silniční:

Vratěnín – Oberurnau

Valtice – Schrattenberg

Nová Bystřice – Grametten

Hevlín – Laa an der Thaya

 

II.  Německo

 

Silniční:

Všeruby – Eschlam

Jiříkov – Neugersdorf

Vojtanov –Schönberg

Cínovec - Altenberg

 

  • Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky

 

Potvrzení o výkonu zaměstnání

 

Potvrzuje se, že osoba

Jméno a příjmení:

Datum narození

Bydliště:

 

pracuje v 

 

Název společnosti/úřadu/organizace:

Adresa místa výkonu práce:

 

 

Dále se potvrzuje, že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti do 50 km od státní hranice České republiky.

 

 

V …………………… dne …………………                                             …………………………………..

                                                                                         Razítko a podpis zaměstnavatele

Nařízení starosty města  Chodov

V souladu s usnesením vlády České Republiky č. 194, ze dne 12. března 2020 a dále dle ustanovení $ 22, odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

 

Nařizuji: 

1. s okamžitou platností uzavření objektu KASS Chodov, náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov pro veřejnost a zrušení, či odložení všech akcí pořádaných KASS Chodov s.r.o., včetně promítání kina Malá Scéna. 

2. s platností od 13. 3. 2020 uzavření objektu Městské knihovny, Staroměstská 55, 357 35 Chodov pro veřejnost. 

3. s platnosti od 13. 3. 2020 uzavření Infocentra, Staroměstská 39, 357 35 Chodov pro veřejnost. 

4. s platnosti od 13. 3. 2020 uzavření Galerie U Vavřince, Staroměstská 39, 357 35 Chodov pro veřejnost. 

5. s platností od 13. 3. 2020 uzavření Sportovní haly, Tyršova 1201,357 35 Chodov. 

6. s platností od 13. 3. 2020 uzavření sportovního areálu Školního atletického klubu, Husova ulice, Chodov. 

7. s platností od 13. 3. 2020 uzavření všech tělocvičen při základních školách Chodov. 

8. s platností od 13. 3. 2020 uzavření objektu , Spolkový dům", při ZŠ Husova Chodov. 

9. s platností od 13. 3. 2020 uzavření objektu ,klubovny" u fotbalového hřiště na pozemku ppč. 224, v k.ú. Stará Chodovská. 

 


Toto nařízení platí do odvolání. 

 

Chodov 12. 03. 2020 

 

Patrik Pizinger,

starosta

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

 

NOUZOVÝ STAV

 


na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 


Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová

opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým

stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

 


III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením

nouzového stavu dotčena;

IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí

uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;

 


V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení. 


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

CHODOV (10.3.2020 - aktualizováno 11:32 Martin Polák) - Vláda dnes v úterý 10. března vyhlásila s platností od 18 hodin zákaz konání jednorázových kulturních, sportovních a hromadných akcí s účastí nad 100 lidí. Zákaz se vztahuje i na náboženská shromáždění. Důvodem je prevence před šířením koronaviru. Do kdy bude opatření platit, zatím není jasné.
Od středy 11. března pak budou zavřené základní, střední školy a vyšší odborné školy. Na mateřské školy se uzavření nevztahuje. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu.
Všechny chodovské základní školy a gymnázium tak budou v této souvislosti od středy uzavřeny, stejně jako základní umělecká škola a dům dětí a mládeže. Výuka a kroužky v ZUŠ a DDM se tedy do odvolání ruší.
Mimo provoz bude i školní jídelna, která nebude vařit. ZUŠ Chodov rovněž ruší dnešní Jarní žákovský koncert, který se měl konat od 17 hodin.
Všechny své veřejné akce na doporučení až do odvolání ruší také městská knihovna.
Město nebude zajišťovat náhradní program pro děti, snaha by zcela šla proti zavedeným opatřením.

Zdroj textu: Město Chodov

Silný vítr orkánu Sabine o rychlosti až 150 km/h zasáhl na počátku týdne Karlovarský kraj. Na základě výstrahy meteorologů zasedal v neděli v podvečer krizový štáb města Chodov, který se připravoval na větší počet událostí. Byla přijata opatření k rychlému řešení očekávaných událostí. Od nedělní 18. hodiny byli v pohotovosti chodovští hasiči, pracovníci CHOTESu, městští strážníci a tým pro krizové řízení města. Hasiči drželi pohotovost přímo na zbrojnici z důvodu co nejrychlejšího výjezdu k zásahu. K prvnímu zásahu vyjela chodovská jednotka v souvislosti s projevy orkánu již v neděli večer. V pondělí držela naše jednotka pohotovost v síle tří zásahových družstev. Během dne jsme zasahovali u osmi událostí a to především v souvislosti se silním větrem. Dozvuky orkánu a to technickou pomocí odstranění padlého stromu na komunikaci, jsme řešili ještě ve středu 12. února. O výjezdech chodovských hasičů bylo informováno vedení města, které monitorovalo veškeré potřeby v rámci krizového řízení. Po dobu působení orkánu, nebyl nikdo ze zasahujících hasičů zraněn.

Během noci z neděle na pondělí a přes den v pondělí až do úterního rána provedli hasiči v karlovarském kraji celkem 358 zásahů. Z tohoto počtu se jednalo o 8 dopravních nehod, 8 požárů, 2 plané poplachy, 1 únik nebezpečných látek a 2 záchrany osob a zvířat. Ostatní tvořila technická pomoc, nejčastěji odstranění spadlých stromů na silnice, domy či zaparkovaná auta. Další častou pomocí, konkrétně ve 46 případech, bylo odstranění nebezpečných stavů převážně u uvolněných částí střech různých domů. Hlášení o událostech přijímali operátoři Telefonního centra tísňového volání na linkách 150 a 112. Informace o potřebě zásahu hasičů byly předávány také z tísňové linky Policie ČR. Během pondělních čtyřiadvaceti hodin takto přijali celkem 529 hovorů, kdy bylo potřeba zásahu hasičů. Nejvíce volání bylo v době mezi šestou a osmou hodinou ranní. Operátoři tísňové linky na Krajském operačním a informačním středisku v Karlových Varech také odbavovali tísňové hovory pro další kraje v republice a to nejvíce pro Plzeňský, Středočeský, Jihočeský a kraj Vysočina.

Druhá polovina článku se statistickými údaji zásahů v karlovarském kraji, převzata ze stránek HZS Karlovarského kraje. Redakčně upraveno.

 

Ve čtvrtek 4. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro tři jednotky hasičů na požár lesa v karlovarské části Cihelny.  K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 13:14 hodin. Již při jízdě k zásahu je při průjezdu Jenišovem vidět na horizontu směrem na Plzeň velký kouř z lesa. V radiostanici je slyšet velitel první jednotky, která dojela na místo zásahu, jaký je rozsah požáru a povolání dalších hasičských jednotek na místo zásahu. Po příjezdu do Cihelen vidíme rozsah požáru již od silnice pod kopcem. Celý svah, který je po těžbě dřevní hmoty, je v kouři a v plamenech.

V úterý 19. června vyjíždíme na příkaz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na ohlášený požár sklepních prostor ve věžovém domě v ulici Poděbradova. K zásahu vyjíždíme s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24/3200/400-S2Z Tatra 815 TERRNo1 a s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3400/210-S2T Tatra 815 TERRNo1 v čase 19:47 hodin. Operační středisko hasičů vyslalo na místo zásahu také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Karlovy Vary s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania a automobilovým žebříkem AZ 40 Iveco Magirus, také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje centrální stanice Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Scania, automobilovým žebříkem AZ 30 Iveco Magirus, velitelským automobilem VEA Toyota Hilux, také jednotku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stanice Chemické závody Sokolov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Scania, jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vintířov s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Scania.

Ve čtvrtek 20. července krátce po půl osmé večerní je na tísňovou linku přijata informace o požáru v podzemních patrech hotelového komplexu Thermal v Karlových Varech. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje okamžitě na místo vysílá hasičské jednotky podle poplachového plánu. Naše jednotka na místo vyjíždí s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24. V hotelu Thermal došlo k požáru balneo provozu v druhém podzemním podlaží. Požár značně poškodil prostory i vybavení v baleno provozu, mimo tuto část se díky rychlému zpozorování a rychlému zásahu hasičů nerozšířil. Do ubytovací části hotelu, která je přímo nad místem požáru, pronikl kouř ze zplodin hoření, proto začala evakuace hotelových hostů ještě před příjezdem hasičů a hasiči pomáhali z evakuací a záchranou všech osob z hotelu. Hoteloví hosté se shromáždili na určeném evakuačním prostoru před hotelem, hasiči pak zkontrolovali všechna patra a všechny pokoje v celém hotelu.

Ve středu 21. prosince vyhlašuje krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru karlovarského kraje poplach ve druhém stupni podle požárního poplachového plánu na požár strojírenského podniku v Nejdku. K zásahu vyjíždí naše jednotka v 11:42 hodin s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 T815 TERNNo1 a velitelským automobilem VEA Škoda Yeti. Naše jednotka po příjezdu na místo dostává úkoly od velitele zásahu. Provádíme společně s dalšími jednotkami průzkum uvnitř hořící budovy i další části, která je silně zakouřená, hašení požáru ve sklepních i nadzemních částech budovy, vynášení materiálu, rozebírání konstrukcí a také dálkovou dopravu vody. Jeden ze členů jednotky prováděl fotografickou dokumentaci na pokyn velitele zásahu. Zásah bylo nutné vést v dýchací technice, velitel zásahu si tak na místo vyžádal protiplynový automobil z hasičské stanice CHZ Sokolov s dostatečnou zásobou dýchacích přístrojů.