Sbírka č. 219/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. dubna 2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje do 17. května 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., prodloužený do 30. dubna 2020 usnesením vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 396, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, které bylo vyhlášeno pod č. 156/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 28. dubna 2020 č. 1105;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

Zákon 205/2020 - zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon 206/2020 -  zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 207/2020 - zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

Zákon 208/2020 - zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129//2020 Sb.

Zákon 209/2020 - zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Zákon 210/2020 - zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Vyhláška 211/2020 - vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Nařízení vlády 212/2020 - nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Usnesení vlády 213/2020 - usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření ze dne 31. března 2020 č. 352, vyhlášené pod č. 143/2020 Sb.

Sbírka zákonů č.198/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 456 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 od 00:00 hod. do 27. dubna 2020 do 00:00 hod.

I. zakazuje

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia:

– na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na klinické a praktické výuce a praxi,

3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

II. nařizuje, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole uvedených v čl. I./2. pouze za splnění následujících podmínek:

– je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

– u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,

– nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

– poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č.197/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod.

I. zakazuje

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů:

– na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na klinické a praktické výuce a praxi,

3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

II. nařizuje, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole uvedených v čl. I./2. pouze za splnění následujících podmínek:

– je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

– u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,

– nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

– poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č.196/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 454 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 od 00:00 hod. do 27. dubna 2020 do 00:00 hod.

I. zakazuje

a) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:

– prodeje potravin,

– prodeje pohonných hmot,

– prodeje paliv,

– prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

– lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

– prodeje malých domácích zvířat,

– prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,

– prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

– prodeje novin a časopisů,

– prodeje tabákových výrobků,

– služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,

– oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

– odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

– prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

– prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

– pokladního prodeje jízdenek,

– lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče,

– provozování pohřební služby,

– prodeje květin,

– provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,

testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

– prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,

– servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

– realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

– zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,

– provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

– myčky automobilů,

– prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo dezinfekci,

– hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,

– prodeje a servisu jízdních kol,

– sběru a výkupu surovin a kompostáren,

– prodeje nových a ojetých silničních vozidel,

– řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby

s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

– turistických informačních center, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny,

b) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

c) prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

d) provoz heren a kasin,

e) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,

f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů,

g) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

– osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a

– osobám ohroženým domácím násilím;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje podle čl. I. písm. a) se nevztahuje na

a) činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo

b) prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

c) na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující

pravidla:

– neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,

– zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

– aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,

– umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

– zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

– prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;

III. nařizuje, aby

a) v provozovnách, jimž je podle čl. I. písm. a) a čl. II. písm. a) a b) povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:

– aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,

– zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,

– umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

– zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

– zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně;

b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:

– je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

– prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;

c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č.195/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod.

I. zakazuje

a) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:

– prodeje potravin,

– prodeje pohonných hmot,

– prodeje paliv,

– prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

– lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

– prodeje malých domácích zvířat,

– prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,

– prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

– prodeje novin a časopisů,

– prodeje tabákových výrobků,

– služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,

– oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

– odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

– prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

– prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

– pokladního prodeje jízdenek,

– lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče,

– provozování pohřební služby,

– prodeje květin,

– provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,

testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

– prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,

– servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů

a dalších výrobků pro domácnosti,

– realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

– zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,

– provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo

lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

– myčky automobilů,

– prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest,

jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

rukavice nebo dezinfekci,

– hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,

– prodeje a servisu jízdních kol,

– sběru a výkupu surovin a kompostáren,

– prodeje nových a ojetých silničních vozidel,

– řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby

s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

– turistických informačních center,

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny;

b) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny);

c) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;

d) provoz heren a kasin;

e) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby;

f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována

následující pravidla:

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy,

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala

potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

g) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

– osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a

– osobám ohroženým domácím násilím;

h) zkoušení oblečení v prodejnách oděvů;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje podle čl. I. písm. a) se nevztahuje na

a) činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo

b) prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

c) provozovny:

– jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a

– které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a

– nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

d) na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

– neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,

– zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

– aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,

– umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

– zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

– prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;

III. nařizuje, aby

a) v provozovnách, jimž je podle čl. I. písm. a) a čl. II. písm. a) až c) povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:

– aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,

– zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,

– umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

– zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

– zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně;

b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:

– je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

– prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;

c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);

d) pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:

– teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi osobami činí nejméně 2 metry,

– u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,

– účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

– při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;

e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována následující pravidla:

– návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,

– počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení, vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,

– provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,

– provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.;

f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:

– zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 208, vyhlášené pod č. 80/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č.194/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020

I. nařizuje

a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,

b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

III. nařizuje

a) pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:

i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,

iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,

iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

b) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:

i. účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby,

ii. snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

iii. účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců,

iv. po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek; tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;

c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/ Večeře Páně a po něm,

vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

d) pro účast na spolkové činnosti, aby byla dodržována následující pravidla:

– zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,

– mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,

– bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č.193/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území České republiky

přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt; to neplatí:

a) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky

nebo občanů Evropské unie s přechodným nebo trvalým pobytem na území České republiky,

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes

Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského

úřadu (průjezd a repatriace),

c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

d) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo studia v České

republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,

e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,

h) v naléhavých mimořádných situacích,

i) pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky prokazatelně za účelem výkonu

ekonomické činnosti, a to na dobu nejdéle 72 hodin, a předloží potvrzení o absolvování testu podle

bodu IV./1.,

j) pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické

činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,

pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem;

2. všem osobám podle bodu 1 písm. a) až h), které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1

a) písm. a), pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,

b) písm. b), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,

c) písm. c), e), f) a g), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,

d) písm. d), pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 8; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14 dnů; potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat zemědělci hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území České republiky nebude delší než 24 hodin,

e) písm. h), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.;

3. všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky nepředloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které odpovídajícím dokumentem doloží, že

a) za účelem výkonu práce nebo studia v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud

předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 8; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, kteří předloží nótu zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby, základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, pokud doba vycestování nebyla delší než 14 dnů,

b) vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,

c) vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní; servis kritické infrastruktury v zahraničí pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,

d) hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,

e) vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního pracovníka dle písmene a);

4. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodů 2 a 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v délce 14 dnů; orgán ochrany veřejného zdraví může v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;

5. všem osobám, které od 27. dubna 2020 00:00 hod. vstoupily na území České republiky,

a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;

6. všem subjektům, které potvrzují výjimku podle bodu I./1. písm. i), zajistit, aby osoby, které vstupují za účelem ekonomických aktivit na území České republiky, dodržovaly pravidla pro kritické zaměstnance podle bodu IV. usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;

7. všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. f), zajistit, aby pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;

8. přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole předkládají potvrzení o absolvování testu, aby při prvním překročení státní hranice do České republiky předložili potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., a poté při každém dalším překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 14 dnech po předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., předkládali potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden test podle bodu IV./1.;

9. všem osobám podle bodu I./1. písm. j) absolvovat následný test podle bodu IV./1. mezi 10. a 14. dnem po vstupu;

10. že všem osobám podle bodu I./1. písm. j), jejichž vstup je považován za nezbytný, lze umožnit vstup i bez předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test podle bodu IV./1. do 24 hodin po vstupu na území České republiky;

11. všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. j), zajistit těmto cizincům

a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,

b) lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak,

c) jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání nelze využít veřejnou hromadnou dopravu,

d) návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území České republiky;

II. nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

a) občanům České republiky, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem a jejich rodinným příslušníkům uvedeným v bodě I./1. písm. a), kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí a po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu,

b) osobám podle bodu I./1. písm. j) předem oznámit datum a způsob vstupu na území České republiky dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí a po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa ubytování nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu;

III. zakazuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem

osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4., a osobám uvedeným v bodě I./1. písm. i) a j) volný pohyb na území celé České republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území České

republiky, s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů;

IV. stanoví

1. že potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady;

2. že naléhavou mimořádnou situací dle bodu I./1. písm. h) se rozumí:

a) přeshraniční přejezd příslušníků integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému, b) převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu odběrovými týmy, převoz a průvoz sanitním vozem nebo vozem pohřební služby,

c) podstoupení zdravotnických zákroků nebo lékařských prohlídek,

d) plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, nebo jiné úřední jednání či využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,

e) vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze zahraničí nebo do zahraničí, včetně aut na letištích,

f) nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkonu práva, péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a zajištění nezbytné péče o zvířata,

g) účast na pohřbech či svatbě,

h) jiné humanitární situace;

3. přerušení doby, jejímž uplynutím zaniká platnost zaměstnanecké karty nebo od ní odvozeného oprávnění k pobytu, a to na dobu trvání nouzového stavu; přerušením začíná běžet doba nová;

V. ukládá ministru zdravotnictví zajistit plnění bodu I./4.;

VI. zrušuje s účinností ode dne 27. dubna 2020

1. usnesení vlády ze dne 26. března 2020 č. 310, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 132/2020 Sb.,

2. usnesení vlády ze dne 6. dubna 2020 č. 387, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 150/2020 Sb.

 

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,

ministr zdravotnictví

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů. Česká Republika.

185. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

186. Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

187. Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

188. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

189. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

190. Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

191. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

192. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Mimořádné opatření s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 hod.

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,  

3. individuální duchovní péče a služby,

4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) pohřbů,

j) cest na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole, pro které je udělena výjimka mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,

k) cest zpět do místa svého bydliště.

2. Nařizuje se:

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až k),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

d) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

 společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

4. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

 trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

 na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,

 mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,

 sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

 nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,

 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

 po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 

5. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu, jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.

6. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1 se nevztahuje na účast na bohoslužbě za splnění těchto podmínek:

 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně

 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor,

 

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

7. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 hod.

II.

S účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 15. dubna 2020 č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19, které Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020 za pandemii.

Od 1. března 2020, kdy bylo poprvé prokázáno onemocnění COVID-19 u pacienta na území České republiky, došlo dosud k nárůstu počtu případů na 5 991 (ke dni 12. dubna 2020). Denní nárůst počtu pacientů s nově prokázaným onemocněním COVID-19 v posledních dnech osciloval kolem hodnoty 200.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Tato místa pro viry představují otevřenou bránu.

Cílem tohoto opatření je omezení volného pohybu osob a kontaktů s jinými osobami, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Vzhledem k umožnění některých individuálních činností v rámci studia na vysokých školách (zejm. konzultace a zkoušky), stanoví se výjimka pro cesty za účelem osobní přítomnosti na těchto dovolených formách studia na vysoké škole.

V případě provozování venkovních sportovišť se výslovně umožňuje používání záchodu umístěného ve vnitřních prostorách sportoviště, je však třeba dodržovat opatření k zamezení kontaktu osob a zavést zvýšenou dezinfekci těchto prostor.

Stanoví se výjimka pro trénink profesionálních sportovců, kterým se umožňuje trénovat společně v malých skupinách, a to i bez roušky, avšak je třeba dodržovat jiná zvýšená hygienická opatření.

Stanoví se výjimka pro možnost konat sňatečné obřady s celkovou účastí nejvýše 10 osob a pro bohoslužby s počtem osob nepřesahujícím 25 účastníků.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Sbírka zákonů č.157/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 9. dubna 2020 č. 403 o zrušení krizového opatření Vláda s účinností ode dne 10. dubna 2020 od 0:00 hod.

zrušuje usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 278, vyhlášené pod č. 125/2020 Sb., kterým zakázala všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.