Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních

opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již

vzniklé mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva.

 

Varování je zajišťováno:

a) standardním vyhlášením varovného signálu (sirény, místní rozhlas),

b) prostřednictvím médií,

c) jiným způsobem, zejména verbálně (megafonem nebo vozidlovým rozhlasovým

zařízením, pochůzkovou činností a osobním kontaktem, SMS apod.).

 

Pro standardní vyhlášení varovného signálu je na území České republiky zaveden jeden

varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.

Všeobecná výstraha.mp3 (148,67 KB)

Varovný signál může být vyhlášen opakovaně 3 krát po tříminutových pauzách. Následně po provedení varování se poskytují tísňové informace ohroženému obyvatelstvu o hrozícím nebezpečí a o činnostech směřující k ochraně života, zdraví osob, zvířat a majetku. Varování obyvatelstva prostřednictvím médií nebo jiným způsobem je prováděno verbálně a zpravidla jeho součástí je i okamžitá informace obyvatelstvu o hrozícím nebezpečí.

 

 

O varování obyvatelstva je oprávněn rozhodnout:

 

a) operační a informační středisko IZS (dále jen „OPIS“) - při nebezpečí z prodlení

varování obyvatelstva na ohroženém území pomocí dálkově ovládaných

koncových prvků varování a vyrozumění (dále jen „koncové prvky“),

 

b) starosta obce, popř. hejtman kraje 4 - buď cestou OPIS, nebo přímým spuštěním

koncových prvků, nebo využitím místního rozhlasu nebo televize nebo jednotky,

obecní policie nebo k tomu předurčených dobrovolníků, megafonem nebo

vozidlovým rozhlasovým zařízením, pochůzkovou činností a osobním kontaktem,

SMS apod.,

 

c) velitel zásahu – při nebezpečí z prodlení cestou OPIS nebo přímým spuštěním

koncových prvků, megafonem nebo vozidlovým rozhlasovým zařízením,

pochůzkovou činností, osobním kontaktem jemu podřízených sil apod.

 

Pro svolání členů dobrovolných jednotek požární ochrany obcí se používá signál

„POŽÁRNÍ POPLACH“, který není určen k varování obyvatelstva.

 

Požární poplach.mp3 (85,30 KB)

 

K provedení technické zkoušky sirén se používá nepřerušovaný zkušební tón v délce

140 sekund, zpravidla první středu v měsíci v 12,00 hodin.

 

Zkouška sirén.mp3 (147,00 KB)

Zdroj obrázků a zvuk: firebrno.cz