30. prosince byl v 9:42 vyhlášen poplach jednotce Chodov na únik ropného produktu z osobního vozidla v ulici Žižkova. Na místo vyjelo družstvo (1+4) s vozidlem CAS 20 T815. Na místě události se již nacházela hlídka městské policie Chodov. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k úniku benzínu z prasklé nádrže vozidla Daewoo Nexia. Jednotka provedla protipožární zabezpečení, zachycení unikajícího benzínu, provizorní utěsnění prasklé palivové nádrže pomocí havarijního těsnícího tmelu.

Během zásahu se na místo dostavila hlídka PČR oddělení Chodov a k vozidlu se dostavil také majitel vozidla. Policie ČR následně provedla vyřešení špatného stání vozidla s majitelem a uložila pokutu. V této lokalitě jsou průjezdy ulic zejména ve večerních hodinách více než obtížné. Motoristé jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, které se týkají správného stání a parkování vozidel na pozemních komunikacích i parkování v okolí bytových domů.  Zde je výpis ze zákonů, které upřesňují uvedenou problematiku.

Výběr ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích § 25 (1) Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy, co nejblíže k okraji pozemní komunikace, v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace. (2) Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem smí řidič zastavit a stát vpravo i vlevo. (3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. § 27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace, r) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel  Výběr ze zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně§ 5 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení§ 17 Základní povinnosti fyzických osob
(3) Fyzická osoba nesmí
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

§ 76
(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

b) nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, věcným prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

Při jízdě zpět na základnu, jsme byli krajským operačním a informačním střediskem, požádáni o prověření informace o zamrznuté labuti na rybníku „Bahňák“ v Lesní ulici. Po průzkumu ze břehu (led byl ještě slabý) bylo zjištěno, že labuť je uprostřed rybníka a zamrzlá není. Událost byla předána k řešení MP Chodov. Jednotka se poté vrátila na základnu.

Malé vysvětlení, které jsem získal od ornitologů: Přimrznutí labutí (labuť velká (Cygnus olor), labuť zpěvná (Cygnus cygnus), labuť malá (Cygnus columbianus) k ledu není příliš běžná věc. Zdravý a normálně reagující pták si dokáže vždy včas najít otevřenou volnou vodní hladinu.