Během pravidelného výcviku 27. září 2013 v chodovském podniku Chodos jsme připravili pokus, ve spolupráci s Dr. Ing. Petrem Ptáčkem - dopravním expertem, jehož cílem bylo "změřit" tlakové účinky po případném fyzikálním výbuchu natlakované pneumatiky autobusu SOR v podmínkách skutečného požáru. K dispozici jsme měli dva kusy pneumatik s diskem natlakované na provozní parametry. Pokus byl proveden v bezpečném oploceném prostoru za bývalou kotelnou v Chodosu za asistence jednotky HZS stanice Sokolov a JSDH Chodov. Pneumatiky byly uloženy na pomocném kovovém rámu ve výšce přibližně 80 cm a zapáleny pomocí dřeva a ropné směsi.

 

Pokusy byly snímány profesionálními kamerami pracovníky KaSS Chodov a fotografovány příslušníkem HZS KvK stanice Sokolov Ing. Hynkem Milotou. Taktéž pro zaznamenání průběhu teplot byla k dispozici termokamera HZS KvK a infrapyrometr JSDH Chodov. Pokusy technicky zajistili "starší" členové JSDH Chodov.

Po prvním pokusu zapálení pneumatiky "na ležato" nedošlo k výbuchu, nýbrž tzv."tlakovému odfouknutí" po cca 6 minutách volného rozvoje požáru a k žádné zásadní destrukci nedošlo. Nicméně v druhém pokusu byla pneumatika zapálena "na stojato" v provozním režimu a po 3. minutách volného rozvoje požáru došlo k fyzikálnímu výbuchu s poměrně velkým tlakovým účinkem na pomocný kovový rám a okolí ve vzdálenosti 30 m. Samozřejmostí bylo dohašení nejdříve pomocí samotné vody a po té za použití hasební pěny. Dr. Ing. Petr Ptáček oba pokusy bedlivě sledoval a poznatky si zaznamenával. Výsledky měření budou předmětem dalšího vyhodnocení po rozboru kamerových záznamů a fotografické dokumentace. Velmi cenné poznatky a výsledky měření budou aplikovány pro další bezpečnostní postupy při mimořádných událostech při haváriích a požárech autobusů.

Na závěr je nutné poděkovat za spolupráci při realizaci pokusu vedení společnosti Chodos Chodov s.r.o. panu Ing. Miroslavu Černému, dále příslušníkům HZS KvK ze stanice Sokolov, zaměstnancům Kulturního a společenského střediska KaSS Chodov, Dr. Ing. Petrovi Ptáčkovi a členům jednotky SDH Chodov.

Text: Ing. Jiří Kiss - JSDH Chodov

Foto: Ing. Hynek Milota - HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov