V lednu zasahovali chodovští hasiči celkem u 12 událostí. O statistiku se dělí shodně požáry v šesti případech, tři požáry kontejnerů po jednom v Revoluční, Karlovarské ulici, 3 plastové kontejnery v Božičanech, dále požár odpadu ve výškové obytné budově v Sokolově, rozsáhlý požár, který poškodil i střešní konstrukci sklepního objektu na Železném dvoře, požár zahradní chaty v Počernech a šest zásahů technického charakteru. Hasiči zasahovali u tří dopravních nehod, dva osobní automobily na křižovatce u Sparty, bez zranění, osobní automobil mimo komunikaci R6 před exitem Loket, 1 zraněná osoba, osobní automobil mimo komunikaci před Lignetou, 1 zraněná osoba, dále u technické pomoci při ohlášeném kouři v obytném domě v Bezručově ulici v Chodově, jednalo se o závadu na spalinové cestě komínového tělesa po nevhodném připojení tepelného spotřebiče, beze škod a zranění, záchrana osoby při nouzovém otevření bytu v ulici Palackého, osoba byla zachráněna za pomoci výškové techniky a předána do péče ZS Sokolov, v jednom případě se jednalo o únik ropného produktu v Jenišově na komunikaci na silnici I/6 směr Hory-Loket.

Dne 21. ledna 2012 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Pozvání přijali ředitel Hasičského záchranného sboru územního odboru Sokolov plk. Ing. Pavel Růžička, vedoucí odd. IZS a služeb územního odboru Sokolov mjr. Bc. Petr Jermakov, náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sokolov Petr Balák a starosta města Chodova Ing. Josef Hora. V sobotním odpoledni bylo také předáno ocenění medaile "Za věrnost 10 let" našemu členovi Františkovi Turanskému. V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2011, zpráva velitele jednotky, plán činnosti na rok 2012, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2012. V průběhu ledna stále pokračovala sportovní příprava hlavně mládežnického družstva v tělocvičně na sezónu 2012.

Taktéž byla ve spolupráci s velitelem MP Chodov v letošním roce zahájena preventivně výchovná činnost v prostorách hasičské zbrojnice zaměřená žáky všech školních a předškolních zařízení v Chodově. V lednu nás navštívili žáci posledních ročníků ZŠ v ulici Komenského v Chodově. Probíhala zde tradiční výuka poskytování první pomoci, základy požární ochrany, hasiva, praktické hašení požáru pomocí ručních hasicích přístrojů, správné chování zaměřené na požáry a dopravní nehody, rozbor poznatků z praktických zásahů, identifikace místa události, správné oznamování na tísňové linky, seznámení s integrovaným záchranným systémem, ochranou obyvatelstva a v neposlední řadě prohlídka techniky hasičů i městské policie.