USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1115 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

zakazuje

1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

– přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,

– návštěv nezletilých pacientů,

– návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

– návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,

2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

– třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

– porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

– bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

– třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

– třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

– třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),

3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:

– nezletilých uživatelů sociálních služeb,

– uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

– uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

– uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

– uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.