Sbírka zákonů č.156/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata; III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:

hejtmani, primátor hlavního města Prahy

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 154/2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.

 

Sbírka zákonů č. 155/2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 20. dubna 2020 se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č. 69/2020 Sb., pravidla provozu spočívající v:

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu,

b) při osobním kontaktu:

 přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné,

 vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (jsou-li např. sedačky těsně vedle sebe, je nutné umožnit využití jen každé druhé z nich např. nápisem „Nesedat“, sedací místa nesmí směřovat proti sobě ve vzdálenosti do 2 metrů),

 rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor,

 použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

 prováděním zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb),

 

c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti,

d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem, pokud probíhají osobně, pak za zvýšených hygienických opatření,

e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu, včetně dodržení minimální doporučované vzdálenosti při konzumaci jídel a nápojů bez nasazené ochrany dýchacích cest,

2. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, ze dne 30. března 2020 (dále jen „Mimořádné opatření“) bylo s účinností od 1. dubna 2020 od 6:00 do 11. dubna 2020 do 6:00 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařízeno zachovávání omezeného provozu s ohledem na vyhlášený nouzový stav. Omezený provoz se promítl do zkrácených úředních hodin, omezení výkonu práce se soustředěním na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně a kontinuálně zajišťován, a na plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu. Rovněž byla nastavena pravidla pro omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy.

Vyhodnocováním přijatých opatření ukazuje, že se podařilo zabránit nekontrolovatelnému šíření koronavirové epidemie. S ohledem na příznivý vývoj situace se zmírňují některá dosavadní opatření týkající se provozu orgánů veřejné moci.

Orgány veřejné moci obnoví svou činnost ve standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Úřední hodiny se obnoví v plném rozsahu tak, aby veřejnost mohla využít jejich služeb k zajištění úředních záležitostí.

Nadále bude upřednostňován písemný a elektronický styk. Při osobním styku budou dodržována zvýšena hygienická opatření, která jsou předpokladem zamezení šíření onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, na území České republiky. Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Nejčastějšími cestami, kudy vnikají viry do lidského těla, jsou sliznice, tedy ústa, nos a také oči. Navržená opatření proto mají za cíl zabránit tomuto způsobu šíření viru.

Cílem tohoto opatření je obnovení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů v plném rozsahu a zároveň nastavení takových pravidel, aby se v co největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Hejtman Karlovarského kraje ruší s účinností od 14. dubna 2020 regulační opatření v dopravě vydaná 23. března 2020.

ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje

o ubytování pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Policii ČR“)

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 341 ze dne 30. března 2020 o řešení situace některých osob, kterým byla nařízená karanténní opatření, a dle § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) a k provedení tohoto usnesení ukládám

komu:

1. primátorce města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary,

2. starostovi města Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb,

3. starostce města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,

4. starostovi města Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,

5. starostovi města Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš,

6. starostovi města Mariánské Lázně, Ruská 74, 353 01 Mariánské Lázně,

7. starostovi města Kraslice, Náměstí 28. října 1438, 358 01 Kraslice,

aby

a) bez zbytečného odkladu zajistili s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám po konzultaci s příslušnou krajskou hygienickou stanicí objekty, v nichž se budou moci zdržovat osoby bez přístřeší a od nich odděleně osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii ČR, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS CoV-2, a nebyly hospitalizovány, nebo jim byla nařízena karanténa,

b) v těchto objektech byla poskytována nezbytná péče,

c) v těchto objektech byl zajišťován provoz a zásobování,

d) byla přijata vhodná opatření k zajištění ostrahy těchto objektů pomocí obecní policie, pokud je tento objekt zřízen v místě, kde je obecní policie oprávněna vykonávat své úkoly, a pokud to je vzhledem k počtu sil a prostředků obecní policie možné,

e) informovat mě o zajištění objektů a o jejich celkové kapacitě a

f) průběžně mě informovat o obsazenosti těchto objektů,

g) do mé výzvy plnili starostové měst 4. – 7. pouze písmeno a),

h) do mé výzvy byly osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí

umísťovány:

- do objektů v Karlových Varech, a to osoby ze správního obvodu obcí s rozšířenou

působností Karlovy Vary, Ostrov;

- do objektů v Sokolově, a to osoby ze správního obvodu obcí s rozšířenou působností

Sokolov, Kraslice;

- do objektů v Chebu, a to osoby ze správního obvodu obcí s rozšířenou působností Cheb,

Mariánské Lázně, Aš.

 

Odůvodnění

Z důvodů naléhavého obecního zájmu je nezbytné odvrátit nebezpečí ohrožení života, majetku a zdraví před osobami bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu domácího násilí, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány nebo jimž byla nařízena karanténa. S ohledem na situaci dostačuje provozovat určené objekty dle aktuální potřeby.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 krizového zákona přípustné odvolání. Při poskytování náhrad za poskytnutí věcných prostředků a náhrad věcné škody vzniklé při uložení povinnosti poskytnout věcné prostředky se postupuje dle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.

V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím lze uložit pokutu dle ustanovení § 34a krizového zákona až do výše 3 000 000,-- Kč.

Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyhlášením.

Mgr. Petr Kubis v. r.

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 (dále jen opatření) do 24. dubna 2020 23:59.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 24. dubna 2020 23:59.

Odůvodnění

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020. Vláda dne 15. března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření  obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59. Dne 16. března 2020 vláda toto opatření změnila, pokud se jedná o nově určené místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk – Neugersdorf III/3/22-III/3/23).

Vzhledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky o 20 dní, tj. do 24. dubna 2020.

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného pohybu osob podléhajících opatřením vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace. 

Poučení 

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády
 

Sbírka zákonů č. 146/2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Úplný seznam registrovaných léčivých přípravků podle § 1 je uveden ve sbírce zákonů.

Zákon ministryně práce a sociálních věcí schválily obě komory Parlamentu. Teď už zbývá jen podpis prezidenta. Zákon rozšíří možnosti čerpání ošetřovného po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to i zpětně. Změny v ošetřovném budou platné jen po dobu stávajících krizových opatření vlády.

Ošetřovné se poskytne po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení. Nově se vztahuje na děti mladší 13 let. Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu. Nárok na ošetřovné vzniká i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený. V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Návod, jak postupovat

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:

Uzavřené zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář vyplní, podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat.

Pro rodiče:

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní, podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky (sken, fotka formuláře) zašle svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Pro zaměstnavatele:

Zaměstnavatel předává žádost o dávku se všemi podklady (výkaz péče doplněný o potřebné záznamy zaměstnavatele, příloha k žádosti) na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Více informací na webu MPSV.

Tiskové oddělení MPSV

Sbírka zákonů č. 133/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

 

Sbírka zákonů č. 134/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sbírka zákonů č. 135/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

 

Sbírka zákonů č. 136/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

 

Sbírka zákonů č. 137/2020

ZÁKON

ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Sbírka zákonů č. 132/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2020 č. 310 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. bere na vědomí výjimku udělenou ministrem vnitra z usnesení vlády z 12. března 2020 č. 198 a z 13. března 2020 č. 203 pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách integrovaného záchranného systému;

II. stanoví, že

1. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále vztahují povinnosti podle usnesení vlády z 18. března 2020 č. 247 (přísnější omezení pohybu na území České republiky, zákaz pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest);

2. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále nevztahují povinnosti podle usnesení vlády z 19. března 2020 č. 267 (knížka přeshraničního pracovníka) a usnesení vlády z 23. března 2020 č. 281 (systém 3+2, povinná karanténa po příjezdu).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 130/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2020 č. 305 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového zákona.

Vláda

ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních o dávkách podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně--právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:

1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci; v případech pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem v řízení doručení písemného oznámení,

2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu a její výši, je prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení o dávce a její výši, které se nedoručuje do vlastních rukou. U dávek pěstounské péče se postupuje obdobně, jen s tím rozdílem, že se vydává rozhodnutí,

3. žádost o dávku lze podat též elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti. Pokud byla pro podání žádosti o dávku v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit podání způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do pěti dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního řádu, pokud Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve. Pro další podání obsahující skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta obdobně,

4. pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak a je zachována výplata příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba o změnu výplaty. Je zachována místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do dosažení zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,

Úřad práce České republiky

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.