Sbírka č. 222/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 495 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností ode dne 1. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

Sbírka č. 220/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.

I. zakazuje

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost

a) žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,

b) žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,

c) na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

d) na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení,

2. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;

II. ukládá, aby

1. osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,

2. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,

3. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině; III. nařizuje, aby

1. dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,

2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II., byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 455, vyhlášené pod č. 197/2020 Sb.

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

Sbírka č. 219/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. dubna 2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje do 17. května 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., prodloužený do 30. dubna 2020 usnesením vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 396, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, které bylo vyhlášeno pod č. 156/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 28. dubna 2020 č. 1105;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády: Ing. Babiš v. r.

V neděli 26. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro chodovskou jednotku odpoledne znovu. K zásahu úniku ropného produktu v ulici Nejdecká jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 16:54 hodin. Na tísňovou linku TCTV 112 byl ohlášen únik ropné látky na komunikaci mezi Chodovem a Božičany. Průzkumem byl zjištěn únik paliva z autobusu na komunikaci v trase jízdy dle rozpisu linky a to až na autobusové nádraží v Chodově. Nejvíce znečištěné jsou autobusové zastávky na celé trase. Poškozený autobus byl již nepojízdný na autobusovém nádraží v Chodově, kde unikala nafta v prostorách nádraží.

V neděli 26. dubna vyhlásilo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro čtyři jednotky hasičů určené požárním poplachovým plánem pro katastr Nového Sedla. K zásahu požáru travního porostu, kdy kouř z požáru byl vidět i více jak 10 kilometrů, jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20 Tatra 815 TERRNo1 v čase 14:18 hodin. Dále vyjela SDH Vintířov, jednotka HZS ze stanice Sokolov a jednotka HZS ze stanice CHZ Sokolov. Po našem příjezdu k požáru mezi Chranišovem a Novým Sedlem na místě již zasahují jednotky HZS stanice Sokolov a JSDH Vintířov. Na pokyn velitele zásahu chodovská jednotka prováděla lokalizaci a likvidaci požáru ze severozápadní strany pomocí dopravního vedení C a útočného vedení dvou D proudů. V průběhu zásahu byly vyhledávány ohniska pomocí termokamery. Po splnění úkolů a likvidaci požáru se na příkaz velitele zásahu vracíme zpět na základnu.

Zákon 205/2020 - zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon 206/2020 -  zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon 207/2020 - zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

Zákon 208/2020 - zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129//2020 Sb.

Zákon 209/2020 - zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Zákon 210/2020 - zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Vyhláška 211/2020 - vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Nařízení vlády 212/2020 - nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

Usnesení vlády 213/2020 - usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření ze dne 31. března 2020 č. 352, vyhlášené pod č. 143/2020 Sb.

Ve čtvrtek 23. dubna vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje poplach pro chodovskou jednotku na technickou pomoc, únik ropných produktů. K zásahu do ulice U Porcelánky jsme vyjeli cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 Tatra 815 TERRA v čase 10:37 hodin. Průzkumem bylo zjištěno, že olejová skvrna vedla od kruhové křižovatky ulic U Porcelánky a Tovární, přes ulici Tovární až na autobusové nádraží. Naše jednotka provedla posyp a úklid komunikace. Na místě jsme spolupracovali s městskou policií a provozovatelem autobusového nádraží.

Sbírka zákonů č.198/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 456 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 od 00:00 hod. do 27. dubna 2020 do 00:00 hod.

I. zakazuje

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia:

– na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na klinické a praktické výuce a praxi,

3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

II. nařizuje, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole uvedených v čl. I./2. pouze za splnění následujících podmínek:

– je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

– u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,

– nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

– poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č.197/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod.

I. zakazuje

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů:

– na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

– na klinické a praktické výuce a praxi,

3. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

5. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

II. nařizuje, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole uvedených v čl. I./2. pouze za splnění následujících podmínek:

– je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

– u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,

– nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

– poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č.196/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 454 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 od 00:00 hod. do 27. dubna 2020 do 00:00 hod.

I. zakazuje

a) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:

– prodeje potravin,

– prodeje pohonných hmot,

– prodeje paliv,

– prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

– lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

– prodeje malých domácích zvířat,

– prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,

– prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

– prodeje novin a časopisů,

– prodeje tabákových výrobků,

– služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,

– oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

– odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

– prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

– prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

– pokladního prodeje jízdenek,

– lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče,

– provozování pohřební služby,

– prodeje květin,

– provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,

testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

– prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,

– servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

– realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

– zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,

– provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

– myčky automobilů,

– prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo dezinfekci,

– hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,

– prodeje a servisu jízdních kol,

– sběru a výkupu surovin a kompostáren,

– prodeje nových a ojetých silničních vozidel,

– řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby

s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

– turistických informačních center, pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny,

b) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

c) prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

d) provoz heren a kasin,

e) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,

f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů,

g) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

– osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a

– osobám ohroženým domácím násilím;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje podle čl. I. písm. a) se nevztahuje na

a) činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo

b) prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

c) na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující

pravidla:

– neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,

– zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

– aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,

– umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

– zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

– prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;

III. nařizuje, aby

a) v provozovnách, jimž je podle čl. I. písm. a) a čl. II. písm. a) a b) povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:

– aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,

– zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,

– umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

– zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

– zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně;

b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:

– je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

– prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;

c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Sbírka zákonů č.195/2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod.

I. zakazuje

a) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:

– prodeje potravin,

– prodeje pohonných hmot,

– prodeje paliv,

– prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

– lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

– prodeje malých domácích zvířat,

– prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,

– prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

– prodeje novin a časopisů,

– prodeje tabákových výrobků,

– služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,

– oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

– odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

– prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

– prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

– pokladního prodeje jízdenek,

– lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče,

– provozování pohřební služby,

– prodeje květin,

– provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,

testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

– prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,

– servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů

a dalších výrobků pro domácnosti,

– realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

– zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,

– provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo

lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

– myčky automobilů,

– prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest,

jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

rukavice nebo dezinfekci,

– hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,

– prodeje a servisu jízdních kol,

– sběru a výkupu surovin a kompostáren,

– prodeje nových a ojetých silničních vozidel,

– řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby

s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

– turistických informačních center,

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny;

b) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny);

c) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;

d) provoz heren a kasin;

e) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby;

f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována

následující pravidla:

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy,

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala

potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;

g) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,

– osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a

– osobám ohroženým domácím násilím;

h) zkoušení oblečení v prodejnách oděvů;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje podle čl. I. písm. a) se nevztahuje na

a) činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo

b) prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

c) provozovny:

– jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a

– které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a

– nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

d) na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

– neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,

– zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

– aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,

– umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

– zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

– prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;

III. nařizuje, aby

a) v provozovnách, jimž je podle čl. I. písm. a) a čl. II. písm. a) až c) povolen provoz, byla dodržována následující pravidla:

– aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,

– zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,

– umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

– zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,

– zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně;

b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:

– je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

– prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;

c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);

d) pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:

– teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše 5 osob a rozestupy mezi osobami činí nejméně 2 metry,

– u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel autoškoly,

– účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

– při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;

e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována následující pravidla:

– návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,

– počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení, vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,

– provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,

– provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.;

f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:

– zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 208, vyhlášené pod č. 80/2020 Sb.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.